Obaveštenje o sprovedenoj statusnoj promeni društva NBGP PROPERTIES d.o.o. Beograd

Obaveštavamo vas da je Agencija za privredne registre sprovela zvaničnu registraciiju statusne promene i da je u tom postupku donela rešenje broj BD 43427/2020 od 01.07.2020. godine, kojim je usvojena statusna promena podele društva Nacional doo uz osnivanje na osnovu koje je privredno društvo NACIONAL d.o.o. Beograd, Autoput 5, brisano iz Registra privrednih subjekata uz istovremeno prenošenje celokupne svoje imovine, prava i obaveza na 2(dva) novoosnovana društva i to:

  1. Privredno društvo STERNUM INVESTMENTS d.o.o. Beogradsa sedištem u Beogradu, ul. Auto put br. 5, pretežna delatnost 5510 – Hoteli i sličan smeštaj direktor Ivanka Marin;
  1. Privredno društvo BLISTER PROPERTIES d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Vladimira Popovića br. 6, pretežna delatnost biti 4110 – Razrada građevinskih projekata, direktor Ivana Letić.

S tim u vezi, a u skladu sa usvojenim Planom podele i Deobnim bilansom, društvo STERNUM Investments doo steklo je, izmedju ostalog, pravo svojine na objektu turizma Hotela Nacional izgradjenog na katastarskoj parceli 742/1 KO Novi Beograd sa pripadajućim zemljištem pod zgradom, pravo državine na svim objektima na kojima je to pravo imalo društvo Nacional, pravo korišćenja i sukorišćenja zemljišta na odredjenim parcelama, sa svim drugim pravima i obavezama, u svemu prema specifikaciji datoj u članu 5. Plana podele, koji je objavljen na sajtu Agencije za privredne registre kao javni dokument. Hotel Nacional, zbog potrebe za sveobuhvatnom rekonstrukcijom do daljeg ne radi i zatvoren je.

Na novoosnovano društvo Blister Properties doo, preneto je, između ostalog pravo sukorišćenja zemljišta na katastarskim parcelama 800/16 i 800/17 K.O. Novi Beograd, sa Ministarstvom odbrane RS, deo stalne i obrtne imovine i osnovnog kapitala, sve u skladu sa članom 5. Plana podele.

Napred navedena statusna promena sprovedena je sa ciljem efikasnijeg praćenja poslovanja novih društava i njihovog efikasnijeg uključivanja u tokove daljeg razvoja i povezivanja sa drugim pravnim licima a sve u svrhe razvoja predstojećih poslovnih projekata i aktivnosti.